diamond island regatta 2015

Thanks to Brandon Johnson of the Diamond Island Regatta for these lovely photos.